Schoonoord te Rijswijk

Andere namen waren o.a. Hofstede Dirksvelt, Trompenburg, Belvedere en Zydensrust of Seydenrust.

 

Google Maps


Grotere kaart weergeven

 

Locatie

De buitenplaats Schoonoord lag aan het Julialaantje, tussen de nog bestaande buitenplaats Welgelegen en de Burgermeester Elsenlaan, op de plaats waar nu het Julianapark ligt.

 

Ontstaan

Schoonoord werd reeds genoemd in 1515, toen woonden er minderjarige kinderen uit het geslacht van Wassenaer, onder toezicht van familie die op het naast gelegen Den Burgh verbleven.

 

Geschiedenis 

Later was het eigendom van het Delftse regeringsgeslacht Sasbout

In een verkoopakte van 27-5-1696 werd het goed als Dirksvelt verkocht.  Verkoper was Tomas van Beresteyn, Schepen van 's-Hertogenbosch, gehuwd met Dina Cornelia Tromp. Zij was een dochter en mede erfgename van de Mr. Harpert (Herpert) Tromp, burgemeester van Delft. Thomas van Beresteyn, zwager van Maarten Harpetsz. Tromp, verkoopt zijn aandeel in het van zijn schoonvader geŽrfde ,,Trompenburg" aan diens zoon, de heer Maarten Tromp Bomnet, Schepen en Raad van Delft, die het huis bewoonde na zijn vader.  Koopsom f 4166,- gulden dertien stuyvers, de gehele bezitting was ongeveer f 25,000,- waard.

Mr. Harpert (Herpert) Tromp was gehuwd met Magdalena Jaeobsdr. van Adrichem. Daarom prijkte ook haar wapen op een der dampalen van de inrijpoort.

Op 1-3-1723 volgt er een overdracht van de hofstede Dirksveld met zijn koetshuyzen, stallingen, tuyn, boomgaarden, en verdere plantagien groot 4 morgen den eygendom van beyde de Laanen beoosten en bewesten de voorplaats daarinne begrepen staande en gelegen in den ambagte Rijswijk, nog een woning en nog 6 m weyland voor f 20.400,-". Verkopers waren de erfgenamen van Mr. Maarten Harpertsz. Tromp. De koper was Gerrit van der Sijden. Uit het bovenstaande valt te concluderen, dat Dirksveld tijdens de Tromp-periode herdoopt werd in Trompenburg en ten tijde van de familie van der Sijden in Seydenrust.

De familie van der Seyden bezat de buitenplaats slechts een zestal jaren. Het overdrachtsregister van Rijswijk vermeld op 15-10-1729 het transport van een "Huys, ende Hoffsteede van outs genaamt geweest Dirksveld, naderhand Trompenburg en nu Seydenrust met sijn Koetshuysen, Stallingen, Tuynen, Boomgaarden en verdere plantagien, groot in 't geheel vier Mergen. Nog de eygendom van beyde de Laanen beoosten en bewesten de Voorplaats daarinne begrepen, staande ende gelegen in desen Ambagte, belend ten Westen de Laan van den heer Johan Kerbij ende het volgende Boer, Huys ende Erven, ten Noorden het naar te noemen Land, ten Oosten de Kinderen en Erfgenamen van Pieter Haanu ende ten Zuyden de Heereweg. Item nog een Woning, als Huys, Steenre Schuur, Bergen ende Geboomte, met 23 Mergen soo wey als Hooylanden, alle gelegen in de Noordpolder mede onder desen Ambagte. De verkoopsom bedroeg f 23.500,-.

Verkopers waren de erfgenamen van de heer Gerard van der Seyden en zijn vrouw Maria Emilius. Koper was de heer Mr. Adriaan Pieter de Hiniosa, President van den Edele Hove van Holland ende Zeeland ende West Vriesland''. Mr Adriaan Pieter de Hiniosa, heeft deze buitenplaats tot zijn dood in eigendom gehad.

Op 31-5-1742 verkoopt, Christiaan Henni te 's-Gravenhage gehuwd met juffrouw Emelie Johanna van Tietsz. enige erfgenamen van de heer Mr. Adriaan Pieter de Hiniosa, President van de Hove van Holland, Zeeland ende Westfriesland, een hofstede van outs genaamt Dirksvelt, naderhand Trompenburg, daarna Seydenrust, en thans Schoonoort met sijne Heeren Huysinge, Tuynmanshuys, Stallingen, koetshuysen, tuynen, Boomgaarden en verdere Plantagien, groot in 't geheel omtrent 4 roeden met de eydendom van beyde de Laanen beoosten en bewesten de voorplaats daarinne begrepen, staande en geleegen in de ambagte van Rijswijk, belent ten Z, de Heereweg enz.". Koper was Frederik Groneman, 1e deurwaarder van het Hof van Holland voor f 13.100,-.

Diens erfgenamen verkochten het 6-3-1758 aan Cornelis van der Kun, koopman te Rotterdam, voor f 14.200,- + f 710,- aan kosten. De heer van der Kun verkocht het 16-6-1762 voor f 7245; + f 45,- kosten aan Frederik Schouten te Amsterdam.

Vermoedelijk is deze Schouten een makelaar geweest, want in 1767 was baron van Gersdorff de eigenaar. Deze Salomon Johan baron van Gersdorff, gehuwd met Maria Barbara baronesse van Gersdorf geb. De Obry, verkoopt op 7-5-1767 de hofstede genaamt Schoonoord bestaande uit een Heren huysinge, Stalllnge, koetshuys, tuynmans≠huys en verdere getimmerdens, mitsgaders boomgaarden, moestuynen, Landerijen bepootingen en beplantingen, enz. groot 14 m 200 r aan Albert Nicolaas Baron Snouckaert van Schauburg, Ridder van het Roomse Rijk, Collonel van de Cavallerij en Ritmeester van een Compagnie guardes te paard, voor f 11 000,-.

Op 19-3-1782 werd de Hofstede genaemt Schoonoort, groot 14 m 200 r voor f 16.500,- verkocht. Cornelia Elisabeth van der Goes, eerst douanier, van Albert Nicolaas baron Snoekaert van Schauburg, nu getrouwd met Leonard Robbert van Sonsbeeck, Generaal-majoor Cavallerie verkocht het aan Jacob baron von Kretschmar, generaal Majoor in ''s-Gravenhage'

Op de kaart van S.W. van der Noorda van 1839 is het buiten goed te zien. De buitenplaats werd in 1874 ontmanteld.

Schoonoord werd in het midden van de 19e eeuw een kostschool voor jongens, welke later verhuisde naar de Amsterdamse Veerkade in Den Haag.

Spoedig na de verhuizing werd in 1874 het herenhuis afgebroken. De vermoedelijk achttiende-eeuwse hekpijlers bleven echter nog tot 1924 staan.

De boerderij die bij Schoonoord hoorde verdween met de aanleg van de Burgemeester Elsenlaan, het koetshuis heeft nog jarenlang dienst gedaan als constructiewerkplaats maar is in 1952 afgebroken.

 

Stille getuigen.

De fraaie zandstenen topstukken en acht cartouches van deze hekpijlers liggen in de tuin van het Rijswijks Museum "Het Tollenshuis". 

 

Foto's   

(Gemeentearchief Rijswijk)

 

Foto   1:  Toegangshek Schoonoord anno 1900

Foto   2:  Toegangshek Schoonoord anno 1909

Foto   3:  Koetshuis van Schoonoord anno 1933

Foto   4:  Koetshuis van Schoonoord anno 1933

Foto   5:  Koetshuis van Schoonoord anno 1933

Foto   6:  Koetshuis van Schoonoord anno 1933

Foto   7:  Koetshuis van Schoonoord anno 1939

Foto   8:  Koetshuis van Schoonoord anno 1952 

Foto's 

 

Foto   9:  Huize Schoonoord

Bronnen

Kastelen en Buitenplaatsen in Zuid Holland

Die Haghe 1896 en 1941

Haags Gemeentearchief

Jaarverslag 1962-1963 Stichting museum Rijswijk

Archieven van dhr Th. B. W. van der Kooij

 

©2003 http://www.kasteleninzuidholland.nl

Aangepast 11-01-2006

Google Maps 18-07-08