Gruysbeek te Rijswijk

Locatie

De hofstede Gruysbeek lag aan het Julialaantje, tussen de nog bestaande buitenplaats Den Burgh en de Burgermeester Elsenlaan.

Google Maps


Grotere kaart weergeven

Ontstaan

De oudste vermelding van Gruysbeek dateert van 28 aug. 1480, toen aan Philips van Ruygrock de Werve het recht van vrije Zwanendrift werd verleent. 

Geschiedenis 

In een verkoopakte van 16-8-1687 werd het goed als "een schoone aanzienlyke hofstede" aangeduid. Verkoper was Jhr Floris van Bam, uit de boedel van wijlen Cornelis van Bam, aan  Carel de Bils, Heer van Coppendamme en  gecommitteerde van Zeeland en daar Raad der admiraliteit. Gruysbeek was ongeveer 6˝ morgen groot en hield 12 morgen land in achterleen van den Burg. De koopprijs bedraagt 28.000 gulden. Op een kaart van Nic en Jac Kruikius uit 1712 is Gruysbeek een aanzienlijk huis met sierlijke hoge achtkantige toren. Carel de Bils breidde het goed uit met 23 morgen en 15 roede gelegen in de Noortpolder.

Op 5 februari 1705 verkoopt zijn weduwe Gruysbeek aan Mr. Pieter Emonts, advocaat voor de hoven van Justitie van Holland. Gruysbeek wordt in een akte omschreven als: Huys, stallingen, koetshuys, tuinmanshuys met alle de landen volgens de Caerte figuratyff gemaekt, mitsgaders de Tuynen, boogaert, Starrebos ende moestuyn... alsmede een elstackertje met den elst daarop staande. De verkoopprijs bedraagt f 8575,-.

Mr. Pieter Emonts draagt het goed op 3 januari 1711 over aan Jan Kerby voor f 12.500,-

In 1752 werd „seekere Hoffsteede genaamt Gruijsbeek, geleegen even buyten den Dorpe van Rijswijk tegen over het Prinsenhuys aldaar, bestaande in een Heeren Huys, Stallinge, Koetshuys en tuinmanshuys, met alle de Laanen en Houtgewassen daar inne en omme gelegen, sijnde de voorschreeve Heer, Huysinge voorsien met Twaalf spatieuse Vertrekken, waarvan Agt sijn behangen, soo met Tapijt, als andere Behangsels, dewelke mede in deesen opdragt begreepen sijn, mitsgaders de Thuyn, Boomgaard, Sterrebosschen en Specialijck mede Moestuyn„ groot 6 morgen, 300 roede land, voor f 7600-, verkocht door Claudius Anthonius Lormier gehuwd met Maria Kerbij aan Mr. Johan Wittent, hofraad van de koning van Polen en van de Keurvorst van Saksen eigenaar.

Zijn enige erfgenaam, Justine de Kies van Wissen, verkoopt het goed, 6˝ morgen, op 8 mei 1762 aan Jacob Hoornweg, timmerman te Nootdorp, voor het bedrag van f 3000,-.

1 februari1763 doet Jacob Hoornweg het goed over aan Mr. Pieter Loquet van der Burgh, raad en vroedschaplid van Schiedam en werden de gronden van Gruysbeek bij den Burgh gevoegd.

Foto's

Prent  1:  Huize Gruysbeek anno 1725

Bronnen

Die Haghe 1941

Haags Gemeentearchief

Jaarverslag 1962-1963 Stichting museum Rijswijk

©2006 http://www.kasteleninzuidholland.nl

Google Maps 07-07-2008